Kwitabara urwaye indwara zo mu myanya ndangagitsina

SHARE

Hari uburyo ushobora kwikorera ubutabazi bw’ibanze wiyitaho,mu gihe urwaye indwara zo mu myanya ndangagitsina zitandukanye ,cyane cyane izandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye,ariko ukihutira kwivuza.

Izo ndwara zibasira imyanya ndangagitsina zirimo izi :

  • Uduheri tuza ku gitsina ndetse no kubabaramo
  • imisuha
  • Kondoloma
  • mburugu
  • Imitezi
  • Kalamidiya
  • Virusi itera SIDA

Ibimenyetso by’izo ndwara

• Indwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina ntizikunda guhita zigaragaza ibimenyetso.
Ushobora no kuyimarana umwaka nta kimenyetso.
• Kubabara uri kunyara cyangwa mu nda yo hasi.
• Kunyara ibintu byenda gusa n’amashyira.
• Kuzana ibisebe ku gitsina cyangwa ibiheri byinshi bicucitse.
•Uko indwara ibonetse hakiri kare niko haba hari amahirwe yo kuyikira. Umuti w’ antibiyotike ushobora kuvura imitezi,mburugu n’ibyuririzi. Virusi itera SIDA nta miti ifite yo kuyikiza, ariko har imiti ituma iyo virusi itaguma kugira ubukana mu mubiri w’umuntu, igatuma ibyuririzi bitaza vuba.

Itabaze ikigo ibitaro cyangwa ikigo nderabuzima

1. Ujya kunyara ukababara, unyara ibimeze nk’amashyira cyangwa wazanye ibisebe ku gitsina. Iyo ufite ibi imenyetso baba bagomba kugusuzuma iminsi itarenze ibiri !

2. Niba uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina itemewe cyangwa ukeka ko wanduye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Birahagije iyo usabye gusuzumwa mu minsi mikeya.

3. Niba ukeka ko wanduye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina wakoresha agakingirizo mu gihe cyose uri gukora imibonano mpuzabitsina.

4. Koresha agakingirizo mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina bigutunguye kugira ngo wikingire. Agakingirizo iyogakoreshejwe neza kakurinda kwandura cyangwa kwanduza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Ujye wibuka ko gukora imibonano mpuzabitsina n’uwo muhuje igitsina gusomana ku gitsina,gukora imibonano ukoresheje umunwa nabyo ushobora kubyanduriramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

ANDIKA IGITEKEREZO

Please enter your comment!
Please enter your name here